C O R N E L I U   Z E L E A   C O D R E A N U

| PRIMA PAGINA | INAPOI

CAPITOLUL   VI  -  PROBLEMA EVREIASCĂ.  TEMELIA MALEFICĂ : STÂRPITURA MORALĂ ROMÂNEASCĂ

 

 

                                           MOTTO: Radu Gyr, POEZIA ORALĂ, vol. III, CETATEA FĂRĂ ICOANE,p. 149:

                                                  “În biserici şi-n altare

                                                   caii ronţăiau ovăz  -

                                                   câtă cruce-a stat în văz

                                                   zăcea ţăndări sub picioare,

 

                                                   cât Arhanghel în icoană

                                                   luminând pe-un zid bătrân  -

                                                   pradă ghearei de păgân,

                                                  pentru flacăra duşmană,

 

                                                 câtă Precistă-n vopsele,

                                                 câtă candelă-n unghere,

                                                 se făcea spărturi de cer,

                                                 sfărâmat argint de stele.

 

                                                 Chipul Domnului pe uliţi,

                                                 Dus în urlet şi ocări,

                                                 Încă surâdea iertări,

                                                 Sfâşiat în vârf de suliţi.”

 

 

a-                 DELIMITĂRI INTERIOR-METAFIZICE

 

   Cazurile  Vernichescu  -Stelescu şi Manciu-Duca trebuie privite în linia evoluţiei spirituale din însuşi sânul Legiunii. În linia forţei de penetrare spiritual-arhanghelică: a- a lui CZC în Legiune, dar şi b- a lui CZC , de către Revelaţia Arhanghelică   -  în vederea acţiunii transfiguratoare, de către CZC, a Legiunii.

   Gestul de cavaler purificator al lui Moţa, cât şi gestul reflex de “fulgerare” a lui Manciu, de către CZC  -  trebuie avute în vedere ca o primă treaptă de soluţionare metafizică a RĂULUI interior: TRĂDAREA        (Evadarea din Sine) Spiritului Viu, care dezerta spre zona RĂULUI.

   Eu cred că şi cazul STELESCU-OTRĂVITORUL(Stelescu a fost instigat de poliţie, la ordinul lui I.G.Duca,”stimulat” de camarila regelui CAROL AL II-LEA şi de către ELENA WOLF-LUPESCU, vârful de lance politică al finanţei evreieşti din România  -  să-l otrăvească pe CZC)  -   trebuie văzut ca o treaptă superioară, în “eşafodajul” de soluţionare metafizică a RĂULUI, în cadrul RĂZBOIULUI METAFIZIC: apare RITUALUL EXORCIZATOR. Încă o dată, eu, personal, cred că CZC nu a fost implicat, nici direct, nici indirect, în acest caz  -  dar acest caz arată până la ce nivel spiritual pătrunsese, în Legiune, învăţătura esoterică a lui CZC. Cu alte cuvinte, până la ce nivel de înţelegere esoterică reuşise CZC să ajungă, în munca sa metafizică de transfuâigurare interioară a membrilor MEDII(medii  -  ca potenţial de asimilare a învăţăturii metafizice-mihaelice)ai Legiunii.

   Cazul DUCA este ULTIMUL din seria pe care aş numi-o, oarecum impropriu, “veterotestamentară”, a Legiunii ( repet, nu am în vedere nivelul spiritual personal al lui CZC, ci, mai degrabă, forţa sa de penetrare spirituală, în corpul  fizico-spiritual al Legiunii). Adică, acţiuni exoterice şi în spiritul VECHIULUI TESTAMENT şi al lui MOISE, cel care, coborând de pe muntele SINAI şi văzându-şi neamul recăzut în idolatrie, a pedepsit cu MOARTE FIZICĂ pe mii dintre membrii triburilor iudaice, voind să impună, dinafară înăuntru, LEGEA DIVINĂ. Acest DINAFARĂ-ÎNĂUNTRU este sensul aplicării, dar şi însuşirii iniţierii de tip veterotestamentar. Încă nu se pune problema învierii spiritului şi evoluţiei sale DINĂUNTRU SPRE ÎNAFARĂ.

   Apoi, în cadrul atitudinii spirituale a Legiunii   -  se trece la faza “neotestamentară”, la faza profund esoteric-cristică: pe de o parte, LUPTA PUR METAFIZICĂ(“Nu am venit cu pacea, ci am venit cu sabia”  -  SABIA METAFIZICĂ, prin care se luminează INTERIORUL SPIRITUAL UMAN  -  şi, acolo, în interior, se separă clar, ferm, definitiv, GRÂUL DE NEGHINĂ, BINELE DE RĂU)  -  pe de altă parte, dar absolut complementar, RUGĂCIUNEA, ca SCARĂ , de la suflet înapoi spre Dumnezeu, ca armă supremă, prin care VRĂJMAŞUL METAFIZIC(care tentează blocarea zborului revenitor al sufletului spre Dumnezeul său) va fi IERTAT-EXORCIZAT(“Iartă-i, Doamne, că nu ştiu ce fac!”  -  ignoranţa-demon, agresiunea fizică-demon, batjocorirea-demon etc.  -  vor fi distruse pe calea IERTĂRII, adică pe calea de sus în jos, dinspre HRISTOSUL GOLGOTEI, către PORŢILE IADULUI, care porţi vor fi sfărâmate, iar procesul de fabricare a GOLEMILOR  -  blocat).

   Se observă că, după NICADORI, cât trăieşte CZC  -  nu se mai practică exorcizarea prin gest ritualic exhibat  -  ci exorcizarea interioară, tinzând spre autoperfecţionarea spirituală a membrilor LEGIUNII, tinzând spre perfecţionarea actului interior –metafizic. INTENSIFICAREA RUGĂCIUNII, ca singur act violent-metafizic  -  şi blocarea definitivă a gestului exterior, violent-fizic. Se acceptă, de acum încolo, un singur tip de gest violent: AUTOSACRIFICIUL, MARTIRIUL. Şi, doar sporadic, avertismente fizice, pt. cazuri de încălcare a CODULUI ONOAREI  -  dar  cu intensitate medie a gestualităţii de avertizare. (Mai târziu, după moartea lui CZC, în asasinatele politice , asupra legionarilor, din spitalul militar-Braşov   -  sept. 1940  -   se demonstrează cu prisosinţă că modelul propus de CZC, în acţiunea metafizică  -  a avut adepţi de mare valoare spirituală. Legionarul GRIGORE PIHU, bolnav, internat în spitalul din Braşov, îi mulţumeşte ABSOLUT SINCER colonelului care venea să-l smulgă din patul de boală şi să-l ducă în faţa mitralierei călăilor:”  - Îţi mulţumesc, d.le colonel, pt. moartea frumoasă pe care mi-ai adus-o(...) Moartea pe care mi-a hărăzit-o CEL DE SUS prion d-ta este moartea cea mai frumoasă. Dumnezeu mi-a dat suprema fericire, din moment ce m-a făcut să trăiesc alături de CĂPITAN şi el să mă  cunoască şi să mă iubească. O viaţă de continui binefaceri dumnezeieşti nu putea să ia sfârşit decât printr-o MOARTE LEGIONARĂ. Este cel mai bun dar. (MOARTEA LEGIONARĂ însemna autosacrificiul martirial pt. neam şi pt. concepţia legionar-mihaelică).

   În acest timp, eu(n.m.: dr. ŞERBAN MILCOVEANU, autorul art. NOAPTEA MĂCELULUI ÎN SPITALUL MILITAR BRAŞOV) îi ajutam să se îmbrace, întrucât puterile îi erau sleite de o lungă suferinţă. După ce s-a îmbrăcat, a turnat untdelemn în candela ce ardea mereu în camera lui şi, îngenunchind, şi-a făcut ultima rugăciune. S-a  ridicat şi, îmbrăţişându-mă pe mine, a îmbrăţişat pe toţi legionarii aromâni.

-   Să mergeţi pe drumul Căpitanului, până la unul, şi să căutaţi să secaţi în voi tot răul.(n.m.: iată dimensiunea pur metafizică, AUTOEXORCIZATOARE, pe care a căpătat-o personalitatea unora dintre iniţiaţii-legionari autentici: RĂUL începe din noi, să începem, deci, stârpirea RĂULUI, cu STÂRPIREA PĂCATULUI DIN NOI).

   Apoi a luat o cruce în braţe şi a pornit spre uşă, ducându-şi greu trupul istovit de boală(n.m.:imitatio Christi, imitare a drumului golgotic).

-   Ce-i asta, d-le Pihu? A întrebat colonelul.

-   Aşa merge legionarul, cu crucea în braţe.

   Apoi, ca pt. sine, şopteşte:

-   Mergem în Rai. Ne cheamă CĂPITANUL la el...(n.m.: percepţia apropierii de spaţiul metafizic arhanghelic).”* [1]

   De aceea, spunem şi o vom mai spune,  faza aceasta a evoluţiei spirituale, la care a adus CZC Legiunea, exclude, la modul neotestamentar şi franciscan, orice violenţă  fizic-darwinistă. Franciscanismul(“neotestamentarismul”) lui CZC elimină definitiv atât veterotestamentarismul (acţiunea spirituală dinafară-spre- înăuntru), cât şi pseudo-darwinismul violenţei fizice. Rugăciunea, întărirea PE DINĂUNTRU, cu SABIA ARHANGHELULUI DE FOC  -  elimină TOTAL acţiunea exhibată, elimină TOTAL sabia fizică a răzbunării, de tip “veterotestamentar”.

   Să ne amintim de singurul răspuns, de CAVALER-ARHANGHEL, pe care CZC poate să i-l dea trădătorului N. IORGA: “Eşti un incorect. Eşti un necinstit sufleteşte(...)Nu veţi întâmpina, nici dvs., d-le Profesor Iorga, şi nici ceilalţi toţi care v-aţi asumat răspunderea unei sângeroase şi nedrepte represiuni, nu numai nici o violenţă, ci nici măcar o opunere.(s.a.)

   Dar  de acum  şi până voi închide ochii, d-le Iorga, şi după aceea, te voiu privi aşa cum meriţi.”

   PRIVIREA DOJENITOARE, acuzatoare, DE DUPĂ MOARTE, din Cerul Arhanghelului care opreşte, cu SPADA DE FOC, pe trădătorii de Dumnezeu, de a intra în Paradis. Suprema atitudine metafizică.

   Subliniem: CZC se lupta, în primul rând(şi în faza “veterotestamentară”, şi în faza “neotestamentară”), cu trădătorii-dezertori din zona SPIRITULUI VIU AL NEAMULUI SĂU(apropierea NR, de către CZC, din RUGĂCIUNEA CĂPITANULUI, din IJ, e pe eeplin îndreptăţită, dată fiind confundarea-suprapunerea lui spirituală peste FOCUL ARHANGHELULUI NR). Ei, trădătorii-dezertorii, erau infinit mai vinovaţi faţă de NR(pt. că ei erau VII9, decât GOLEMUL. Cu Golemul iudaic se va lupta  strict metafizic, de la începutul până la sfârşitul operei sale spiritualizante -  după cum  rezultă şi din dialogul (discutat mai sus) de la CASA VERDE, dintre şef-rabinul DAVID ŞAFRAN şi CZC: nimic contra omului(şi aşa suferind infernal, anihilat fiind spiritual de către forţele malefice triumfătoare asupra neamului iudeu), totul contra RĂULUI METAFIZIC(care foloseşte trupurile-corporalităţile fizice ale membrilor neamului mort spiritual iudeu).

                                                     *               *                   *

 

b-                 EVREII MODERNI

 

   Evreii moderni nu mai sunt un NEAM VIU: Spiritul lor, ostenit de misiunea divino-umană îndeplinită, pe timpul lui MOISE şi al profeţilor, refuzând să cedeze prim-planul spiritual al istoriei umane, dar refuzându-l pe cel care asigură acest prim-plan REAL  -  pe HRISTOS!!* [2]   -  a fost invadat TOTAL ŞI IMEDIAT de forţele ahrimanice( care au succedat celor luciferice, iraţional-trufaşe, care-i orbiseră spiritual pe iudei, chiar în epoca întrupării lui HRISTOS  -  aşa se şi explică bascularea spirituală a iudeilor spre BARABAS-zelotul, în faţa întrebării lui PILAT, care propusese mulţimii iudaice ambii termeni ai alternativei: SPIRIT-MATERIE, VIOLENŢĂ METAFIZICĂ TRANSFIGURATOARE- VIOLENŢĂ FIZICĂ ÎNJOSITOARE). Această invazie ahrimanică(= infiltrarea  Antihristului şi substituirea propriului EU-Spirit, prin ANTIHRIST-ANTISPIRITUL  -  denumit , în ocultism şi ştiinţa spirituală: SORAT-DEMONUL SOARELUI)* [3] a prefăcut neamul iudeu în GOLEM, în păpuşă monstruoasă, manipulată    integral de SATAN.

   Pt. soluţionarea PĂPUŞII SATANICE AGRESIVE(Neamul Evreu Ahrimanizat) s-au încercat 2 tipuri de rezolvări:

   1 – tipul de rezolvare HITLER( care, de fapt, continua linia de atitudine antigolemică, de tip medieval, a regilor SPANIEI, FRANŢEI, ANGLIEI etc.): războiul cu oamenii-evrei, războiul cubiologia“evreiască. Un război contra laturii fizico-istorice a iudeilor  -  un război neesenţial, şi, tocmai de aceea, perdant, pt. că este steril spiritul, neţinând cont că iudeii sunt EI ÎNŞIŞI VICTMELE CELE MAI DE PLÂNS, MAI TERIBILE! După cum spune evreul marxist pocăit ROGER GARAUDY, în cartea sa MITURILE FONDATOARE ALE POLITICII ISRAELIENE, p. 131  -  HITLER avea în vedere fie expulzarea oamenilor-evrei în INSULA MADAGASCAR, fie “golirea Europei de evreii săi, prin deportarea acestora în acele lagăre din afară”  -  subalimentaţi şi supuşi epidemiilor, siliţi la muncă forţată  -  dar, în nici un caz, NU GAZAŢI ÎN MASĂ. Această minciună(“mit...)e demontată de R. GARAUDY, în mod absolut obiectiv şi ştiinţific , trăgându-se concluzia:

   “Este, oare, deci, necesar să se recurgă la alte metode, pt. a explica teribila mortalitate care a lovit victimele unor asemenea tratamente şi apoi să se exagereze nemăsurat cifrele, cu riscul de a fi obligaţi, apoi, a le revizui, reducându-le?...şi, de exemplu, a fi constrânşi:

-  * [4] la schimbarea inscripţiei de la Auschwitz-Birkenau, pt. a reduce numărul morţilor, de la 4 milioane, la un milion;

-   la schimbarea inscripţiei”camerei de gazare” de la Dachau, pt. a preciza că ea nu a funcţionat niciodată;

-     sau a celei de la “Velodrome d’Hitler”, din Paris, care precizează că numărul evreilor închişi acolo a fost de 8.160 şi nu de 30. 000 , cum indica placa iniţială, care a fost retrasă.

                                           Sursă: LE MONDE, 18 iulie 1990, p. 7”* [5]

   Iar cărturarul evreu NORMAN G. FINKELSTEIN  îşi exprimă indignarea, pt. că au apărut, prin manevrele iudaice , 2 tipuri de HOLOCAUST: cel ce s-a petrecut  acum 60 de ani, şi se  scrie Holocaust, şi cel pt. care lumea ne-ebraică plăteşte(cât se poate de “propriu” şi material...) acum, şi se scrie “holocaust”.Legătura dintre ele e simplă: toată lumea e antisemită, toată lumea trebuie să plătească. E dezgustător şi oribil de jignitor pt. adevăratele victime evreieşti ale lui Hitler:”Cât va mai dura jignirea victimelor Holocaustului de către cei care le administrează azi memoria ca pe o casierie?”* [6]

   Unde mai pui că victimele HOLOCAUSTULUI au fost negociate DE ÎNSĂŞI PLUTOCRAŢIA IUDAICO-SIONISTĂ, cu HITLER: plutocraţia iudaică era MAI INTERESATĂ DECÂT HITLER(!) să scape de conaţionalii lor săraci şi “degeneraţi”(!), pt. a alcătui, în Palestina(sau în alt CANAAN...)o naţie “pură”, cu adevărat “superioară”! deci, NAZISM “AVANT LA LETTRE”! Nazismul iudaic-sionist, prin concepţie(iar, conform VECHIULUI TESTAMENT, şi prin realizare), a devansat cu mult nazismul german...).

   Revenim, pt. a  completa şi nuanţa. Acest tip de război fizic, practicat de HITLER, s-a dovedit nu doar ineficient  -  ci a aţâţat într-atât  forţele demonice, încât l-au îmbrăcat pe HITLER în propriul lor veşmânt: l-au demonizat perfect şi(probabil) definitiv ;

   2- tipul CZC: exorcizarea lutului  satanizat golemic, pt. a produce re-adamizarea lutului, reîncărcarea cu forţa divină a ÎNCEPUTULUI. RĂZBOIUL METAFIZIC. Numai acest tip de război atinge esenţa obiectului-NEAM METAFIZIC EVREU  -  şi poate rezolva “de la rădăcină “ problema RĂULUI(de aceea şi zbiară atâţia evrei de rea-credinţă contra României de azi, ajungând să formuleze aberaţia că România a fost şi este mai fascistă decât a fost Germania lui Hitler, şi că trebuie să-şi ceară scuze pe toate canalele TV ale lumii  -  care, între noi fie zis, aparţin, în proporţie de 100% evreilor...  -  şi că trebuie să plătească... să plătească...).* [7]

   Pe lângă re-adamizarea lutului golemizat  -  CZC propune(şi aceasta e principala armă spirituală, prin care victoria legionară se va afirma  -  chiar dacă nu foarte curând, din perspectivă pur istorică)  -  ÎNTĂRIREA INTERIOARĂ A COMBATANŢILOR, ÎN NUMELE LUI HRISTOS ŞI AL ARHANGHELULUI. Sporirea forţei spirituale a exorcizatorilor prin HRISTOS-RUGĂCIUNEA  -  şi eliminarea STĂRII DE TRĂDARE-DEZERTARE din zona Spiritului Viu: ŞCOALA LEGIONARĂ(şcoală  spiritual-morală, care elimină TOTAL asasinatul, violenţa fizică: doar diversioniştii, calomniatorii de meserie, au “strâmbat” imaginea vizionarului şi metafizicianului CZC(“exaltat mistic”, “ataman cazac”* [8] [9] etc. -  ÎN LOC SĂ-I MULŢUMEASCĂ FIERBINTE CĂ A ADUS PROBLEMA ÎN ZONA CRISTICĂ, a transfigurării, a lui “Iartă-i, Doamne, că nu ştiu ce fac!...).

                                                             *

                                     *                                          *  

   Pentru a întări ideea lui CZC, că românii nu trebuie să aibă nimic, absolut nimic, cu  INDIVIDUL-evreu, dar trebuie să aibă totul cu ANTI-SPIRITUL IUDAIC AHRIMANIZAT, cităm din PL, p. 73, finalul subcap. GERMANIA:

   “În Italia sunt atâţia jidani câţi ciangăi în România ,pe Valea Siretului. O mişcare antisemită în Italia ar fi ca şi cum noi, Românii, am porni o mişcare contra Ciangăilor. Dar dacă Mussolini ar fi trăit în România, n-ar fi putut fi decât antisemit(n.m.: sub rezerva atitudinii non-metafizice a lui Mussolini*), pt. că fascism însemnează, în primul rând, apărarea naţiei tale împotriva primejdiilor care o pândesc. Însemnează desfiinţarea acestor primejdii şi deschiderea de drum liber către viaţă şi mărire pt. naţiunea ta.

   În Romînia, fascismul nu putea să însemne decât înlăturarea primejdiilor care ameninţă poporul român, adică înlăturarea primejdiei jidăneşti şi deschiderea de drum liber la care au dreptul să aspire Românii.”* [10]

   CZC nu merge, în nici un caz, pe linia fascistă (n.m.: e vorba de fascismul italian), care nu e nici metafizică, nici cristică. El, CZC  -  trebuie să combată parazitismul iudaic, care paralizează sistemul vital, sistemul nervos şi pe cel imunitar ale NR. CZC n-ar fi avut nimic de împărţit cu conlocuitorii paşnici, ceangăii de pe Valea Siretului.  Dar trebuie să lupte metafizic,  exorcizator, cu agresiunea cu finalitatedistructivă, a puhoiului metafizic iudaic, infiltrat în zona esenţială, a vieţii spirituale româneşti.

   CZC are ca scop NU COMBATEREA EVREILOR  -  CI DEGAJAREA SPIRITUALĂ A DRUMULUI  NR, SPRE MISIUNEA  LUI SACRĂ.

   În Italia , Benito Mussolini , chiar dacă mult inferior, din punct de vedere spiritual, lui CZC  -  dar pt. că urmărea”deschiderea de drum liber către viaţă şi mărire, pt. naţiunea sa”  -  a fost sprijinit, cu trup şi suflet, de ARISTOCRAŢIA EREDITARĂ, ca ELITĂ NAŢIONALĂ(  nu totdeauna şi spirituală, însă).

   În România, din păcate, foarte puţini oameni, înţelegând sensul metafizic, de VESTIRE, PROIECTARE şi REALIZARE a CONSTRUCŢIEI MIHAELICE –SOLARE  -  şi nemaiexistând o veritabilă aristocraţie spiritual-ereditară(nu doar ereditară...), din pricini istorice complicate  -  CZC a avut o misiune infinit mai grea: a trebuit să facă din LEGIUNE   - ŞCOALĂ SPIRITUALĂ, având ca finalitate FORMAREA ŞI AFIRMAREA ELITEI SPIRITUALE ROMÂNEŞTI. Astfel se explică MICA RENAŞTERE ROMÂNEASCĂ  -  apariţia spiritelor sublime, unele reprimate(sau autoreprimate) ulterior, din raţiuni politice(dar şi din invidie, orgoliu prostesc , oportunism meschin etc.): MIRCEA ELIADE, ION BARBU, V. VOICULESCU, DAN BOTTA, R. GYR, P. ŢUŢEA, E. CIORAN, NECHIFOR CRAINIC etc. etc.

                                                                            *

                                                           *                              *

 

c-    NEAMUL METAFIZIC  -  O  PROBLEMĂ DESUETĂ ?

 

   Iată definiţia lui CZC , dată NEAMULUI(PL, p. 423):”toţi Românii , vii şi morţi, cari au trăit dela începutul istoriei pe acest pământ şi cari vor mai trăi în viitor.

   Neamul cuprinde:

1-   Toţi Românii aflători, în prezent, în viaţă.

2-    Toate sufletele morţilor şi mormintele strămoşilor.

3-    Toţi cei care se vor naşte Români.

   Un popor ajunge la conştiinţa de sine, când ajunge la conştiinţa acestui întreg(s.CZC), nu numai la aceea a intereselor sale.

   Neamul are:

Un patrimoniu fizic, biologic: carnea şi sângele(n.m.: pe care azi, mai mult ca oricând, îl dăm pe mâna străinului: ungurii manevrează sănătatea poporului român, de la înălţimea MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN ROMÂNIA).

Un patrimoniu naţional. Pământul ţării şi bogăţiile lui(n.m.:  pe care patrimoniu , şi pe vremea lui CZC, şi pe a noastră,  -  şi -l înstrăinăm, cu o bucurie , parcă, mazochistă: vindem totul pe un leu  -  şi refuzăm , prin guvernanţii trădători de neam şi ţară, până şi să ştim care e valoarea bogăţiilor pământului, refuzăm inventarierea comorilor pământului ţării  -  că bogăţia sufletelor e inestimabilă  -  şi cu atât mai ignorată, premeditat, de către guvernanţii noştri, de orice culoare politică ar fi ei).

Un patrimoniu spiritual, care cuprinde:

a-    Concepţia lui despre Dumnezeu, lume şi viaţă.

b-   Onoarea lui(n.m.: săraca noastră onoare de azi, terfelită de primul venetic care se scoală mai de dimineaţă  -  şi căruia îi şi mulţumim pt. scuipătura pe care ne-a acordat-o aşa de generos).

c-   Cultura lui(pe care, cu concursul harnic al guvernanţilor, o lăsăm să se părăduiască  -  sau o introducem într-o stare de entropie năucitoare, prin descentralizarea totală a canalelor de răspândire a culturii  -  ori o alungăm peste hotare, prin talentele pe care le descurajăm sălbatic).

   Şi încheie CZC capitolul NEAMUL:”Un neam trăieşte în veşnicie prin concepţia, onoarea şi cultura lui. De aceea conducătorii naţiilor trebuie să judece şi să acţioneze nu numai după interesele fizice şi materiale ale neamului, ci ţinând seamă de LINIA LUI DE ONOARE ISTORICĂ, DE INTERESELE ETERNE(s.a.). prin urmare, NU PÂINE CU ORICE PREŢ, CI ONOARE CU ORICE PREŢ(s.a.).”

   Onoarea  -  suprema valoare pe care o dă CZC  forţei spirituale din noi, căci dacă noi ne lăsăm înjosiţi, pe HRISTOS îl înjosim în noi. Onoarea e numele forţei spirituale, prin care-l combatem,dacă suntem treji spiritual, pe care SATAN-înjositorul de spirit, pe SATAN-amânătorul mântuirii noastre.

   Nu cred să fi scris cineva mai adevărat, mai frumos, expresiv, concis şi profund, despre NEAM, cum a făcut-o CZC.

   În primul rând, atrag atenţia cititorului, iarăşi, că CZC nu se referă doar la NR  -  ci la ORICE NEAM VIU(SPIRITUAL).CZC apără interesul spiritualAL TUTUROR NEAMURILOR VII(SPIRITUAL)ALE PĂMÂNTULUI. CZC  are misiune NU DOAR FAŢĂ DE NR  -  CI FAŢĂ DE ÎNTREGA EPOCĂ MIHAELICĂ A PĂMÂNTULUI, a cărei evoluţie spirituală trebuie s-o prevestească, s-o dezvăluie în profunzimea ei, s-o pregătească pt. înţelegerea de către toate spiritele umane, care vor colabora la instaurarea epocii solar-mihaelice.

   Epoca mihaelică, al cărei vestitor şi făuritor vizionar al premizelor de apariţie şi dezvoltare pământească este, fără îndoială, CZC, nu neagă câştigurile umane din epocile anterioare: “patrimoniul fizic”, “patrimoniul material” ale Neamurilor.

    Dar epoca mihaelică vine cu ceva nou şi extrem de imperios: cu necesitatea dezvoltării-evoluării laturii spirituale şi a legăturilor spirituale din cadrul FIINŢEI UMANITĂŢII. Vine cu o dilatare a percepţiei temporale a omului: omul Neamului să intre în stare de osmoză spirituală şi cu”sufletele morţilor şi cu mormintele strămoşilor”( spiritualitatea trecutului)  -  şi cu “toţi cei ce se vor naşte Români”( spiritualitatea viitorului). Omul mihaelic al Neamului va desfiinţa segmentalitatea timpului(schiloditoare spiritual)  -  şi va obţine o percepţie globalizată a timpului  - o percepţie a cărei caracteristică trebuie să fie continuitatea spirituală desăvârşită.

   Epoca mihaelică vine cu intensificarea percepţiei asupra patrimoniului spiritual al Neamului  -  cu cele 3 componente fundamentale: RELIGIA, ONOAREA, CULTURA. De ce trebuie acordată grijă, cu totul specială, de o îndârjire  fără seamăn, pt. apărarea patrimoniului spiritual al Neamului(Neamurilor)?”Pt. că numai el poartă pecetea eternităţii, numai el străbate peste toate veacurile.”

   Oricare dintre cele 3 componente ale patrimoniului spiritual(RELIGIE –ONOARE- CULTURĂ)  are valoarea întregului din care face parte:

1- Un neam fără religie este un neam care s-a oprit din drumul spre ţelul final, năuc  -  şi care a secat spiritual. Rezultatul: dispare din cortegiul Neamurilor , care năzuiesc pe drumul greu, dar măreţ, spre TRONUL DIVIN.

2    Un Neam care şi-a pierdut sentimentul demnităţii, care şi-a pierdut onoarea, verticalitatea spirituală  -  nici el nu-l poate găsi pe Dumnezeu, pt. că cel încovoiat nu mai poate vedea CERUL, şi pierde, treptat, dar definitiv, percepţia CERULUI. Starea de înălţare fiindu-i oprită  -  va urma, inexorabil, starea de înjosire: astfel,peste el, Neamul înjosit până la nivelul(iar!) al Mlaştinii Materiei, vor călca(conştient sau nu) toate Neamurile Spiritului. Va putea deveni robul, sclavul nemernic, jucăria caraghioasă , a oricărui Neam Vertical, car va dori să extragă din dezonoratul Neam  -  ultimele rămăşiţe de spiritualitate(pt. a-şi spori sieşi puterea), şi, mai cu seamă, îi va jefui patrimoniul fizic şi cel material. Rezultatul: din nou, dispariţia din cortegiul Neamurilor tânjitoare după capătul divin al Drumului.

      CZC subliniază importanţa liniei de onoare istorică, pe care un conducător de Neam,un adevărat şi vizionar, benefic conducător de Neam, trebuie s-o respecte cu sfinţenie. De ce insistă CZC? Pt. că cel mai dezgustător, mai umilitor şi mai fără speranţă spirituală spectacol îl dă un Neam dezonorat. Acţiunea în sine a neamului dezonorat e demnă de cel mai adânc dispreţ  -  iar comparaţia dintre Neamul dezonorat şi  Neamurile cu onoare istorică neatinsă  -  îl înfundă şi mai mult în umilinţă, în josnicie, în mlaştina materiei demonice, de unde i-ar trebui, de acum înainte, PUTERI ÎNMIITE, pt. a se smulge. Cruţă-ţi, NR, puterile spirituale  -  păstrându-ţi demnitatea,”linia de onoare istorică”.

   CZC biciuieşte, oare, prea mult, NR? Biciuieşte , prea mult, alaiul , în deplasare evolutivă, al tuturor Neamurilor? Le cere oamenilor să se călugărească, toţi  -  să se franciscanizeze, toţi?

   Nu: le spune, doar, că dacă nu vor face minimul efort spiritual necesar(şi cuviincios)  -  vor trebui, în mod LEGIC, mai târziu, să-şi sporească infinit eforturile spirituale, pt. a nu pierde nici ritmul mersului spre ŢINTĂ, nici VIZIUNEA ÎNSĂŞI ASUPRA ŢINTEI SPIRITUALE. Mai curând să renunţe din timp, treptat, la partea înjositor-materială a fiinţei lor  -  spre a se desprinde, treptat, în zbor spre CERUL SPIRITUAL  -  decât, prin pierderea ONOAREI, să-şi piardă, scufundându-se în mlaştină  -  speranţa şi credinţa în ŢINTA FINALĂ: Tronul Divin, la care vor învia toate Neamurile. De aceea: “nu pâine(n.m.:zestre fizică) cu orice preţ, ci ONOARE(n.m.:păstrarea liniei moral-spirituale, singura energie autentic cristică) CU ORICE PREŢ.”

   3- Evident, CULTURA, care este rodul spiritual al Neamului, al eforturilor Neamului(Neamurilor) , în domeniul gândirii şi artei, dă UNICITATE, SPECIFICITATE efortului de transfigurare al ficărui Neam în parte  -  şi realizează îmbogăţirea REALĂ, tocmai prin păstrarea specificităţii “expresiei geniului naţional” al fiecărui Neam în parte  -  a patrimoniului umanităţii universale. “Cultura este internaţională ca strălucire, dar naţională ca origine.” Un Neam care-şi diminuează efortul cultural  -  îşi pierde forţa de  A DĂRUI STRĂLUCIRE CULTURII MONDIALE, de a dărui LUMINĂ  -  DRUMULUI SPRE ŢINTA DIVINĂ. Locul luminii lui va fi luat de alte lumini, ale culturii-efort  spiritual de înălţare –afirmare al altor Neamuri. Rezultatul: cel fără lumină se va rătăci pe sine însuşi şi va dispărea. Va dispărea înghiţit în strălucirea altor Neamuri, cărora n-a avut forţa generozităţii să le dăruiască EL lumină  -  sau va dispărea în beznă, în neantul spiritual, în caredispar toţi cei care nu vor să asculte cuvântul cristic despre cel care şi-a pierdut sufletul  -  în munca zadarnică de a agonisi materie.(LUCA, cap. 6,vss. 20-25, p. 1169):”Ferice de voi săracilor, că a voastră este împărăţia lui Dumnezeu.

   Ferice de voi, cei ce flămânziţi acum, că vă veţi sătura. Ferice de voi  cei ce plângeţi, căci veţi râde.

   Ferice de voi de vă vor omorî oamenii, de vă vor despărţi, de vă vor ocărî şi vor socoti numele vostru ca un rău pt. Fiul Omului.

   (...)Însă vai vouă bogaţilor, că v-aţi luat mângâierea voastră.

   Vai vouă celor ce sunteţi sătui acum, că veţi flămânzi. Vai vouă celor ce râdeţi acum, că veţi plânge şi vă veţi tângui...”

                                                                               *

   Dar poate că( aşa cum mi se pare că şi afirmă şopârlele şi păianjenii noştri mondialişti) ideea naţională, CU EXPRESIA EI METAFIZICĂ  -  NEAMUL  -  va fi fiind sau va fi devenit, în epoca mihaelică( nu-i aşa?)  -  DESUETĂ? Nu, căci o entitate divină nu poate deveni desuetă, precum Dumnezeu nu poate deveni “desuet”: desuetă poate deveni, şi cred că a şi devenit, imbecilitatea internaţionaliştilor.

   În subcapitolul ŢELUL FINAL AL NEAMULUI, CZC aduce aminte de cărţile sfinte ale credinţei creştine(PL,p. 425), în care se spune:

   (APOCALIPS, 21, 23-24)”Neamurile vor umbla(s.CZC) în lumina ei(n.m.: a slavei lui Dumnezeu) şi împăraţii pământului şi vor aduce slava şi cinstea lor în ea.” Şi în altă parte(APOCALIPS, 15,4):”Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu eşti sfânt şi toate NEAMURILE(s.a.) vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pt. că judecăţile Tale au fost arătate.”

   Şi, bineînţeles,  către Tronul lui Dumnezeu, Neamurile, fiecare cu împăraţii şi regii lor, vor fi călăuzite, de către ARHANGHELUL fiecărui Neam  -  după hotărârea din veac.

   Fiecare Neam, deci, are misiune de la Dumnezeu. Şi trebuie să se apere pe sine în numele misiunii divine pe care o are : nu este egoism, ci este respectarea cuvântului divin, A planului divin:”Prin nerezolvarea problemei jidoveşti(n.m.: exorcizarea EVREULUI METAFIZIC),spune CZC, suntem puşi în situaţia DE A RENUNŢA LA MISIUNEA NOASTRĂ DE NEAM, de a renunţa la crearea unei culturi româneşti(n.m.: componentă fundamentală a patrimoniului spiritual) şi de a pieri otrăviţi”(n.m.: prin ÎNJOSIRE SPIRITUALĂ, ONOAREA fiind o componentă fundamentală a patrimoniului spiritual al unui Neam). Cu această ocazie, ramintim ceea ce CZC afirmă că este ŢELUL FINAL AL NR(ca şi a fiecărui Neam Viu Spiritual al Pământului): ÎNVIEREA SPIRITUALĂ.

   (PL, p. 425)”Ţelul final nu este viaţa(n.m.: folosirea exclusivă a patrimoniului biologic şi a celui material). Ci ÎNVIEREA(s.CZC). Învierea neamurilor în numele MÂNTUITORULUI IISUS HRISTOS. Creaţia, cultura, nu-i decât un mijloc, nu un scop, cum s-a crezut, pt. a obţine această înviere. Este rodul talantului, pe care Dumnezeu l-a sădit în neamul nostru, de care trebuie să răspundem. Va veni o vreme când toate neamurile pământului vor învia, cu toţi morţii şi cu toţi regii şi împăraţii lor. AVÂND FIECARE NEAM LOCUL SĂU ÎNAINTEA TRONULUI LUI DUMNEZEU(s.a.). Acest MOMENT FINAL(s.CZC), “învierea din morţi”, este ţelul cel mai înalt şi mai sublim către care se poate înălţa uin neam.”* [11]

   “(...)Nouă, Românilor, neamului nostru, ca orişicărui neam din  lume, Dumnezeu ne-a sădit o misiune. Dumnezeu ne-a hotărât un destin istoric.

   Cea dintâi lege pe care un neam trebuie s-o urmeze este acea de a merge pe linia acestui destin, împlinindu-şi  misiunea încredinţată.

   Neamul nostru n-a desarmat şi n-a dezertat de la misiune, ori cât de grea şi de lungă i-a fost calea Golgotei lui.

   Şi  acum, ni se ridică în faţă obstacole înalte ca munţii.

   Fi-vom noi, oare, generaţia debilă şi laşă, care să lăsăm din mâinile noastre, sub presiunea ameninţărilor, linia destinului românesc şi să părăsim misiunea noastră ca neam în lume?”

   Generaţia lui CZC, cel puţin în parte(în partea ei cea mai măreaţă, în care TINERI ABIA IEŞIŢI DIN ŞCOLI ÎNGENUNCHEAU ÎN RUGĂCIUNE ÎNALTĂ ŞI ASPRĂ, URMÂND ÎNTOCMAI LINIA SPIRITUALĂ A NEAMULUI  -  PRIN URMAREA ÎNTOCMAI A LINIEI SPIRITUALE A LUI HRISTOS ŞI A ARHANGHELULUI  -  ARHANGHELUL NEAMULUI ŞI ARHANGHELUL EPOCII)  -  şi-a împlinit misiunea sacră  -  ca elită spirituală naţională, ca exponentă spirituală a Românilor “ca neam în lume”. Dar  noi, de la 1998  -  generaţia noastră  -  CUM NE VOM ÎNFĂŢIŞA  NOI DINAINTEA LUI DUMNEZEU? Mare ruşine şi mare certare dumnezeiască  ne aşteaptă  -  şi cumplită va fi hotărârea cu care ne va judeca TRONUL DIVIN. Căci unde este elita noastră spirituală naţională, care să “îmbrace cămaşa morţii”, pt. a respecta “misiunea nostră ca neam în lume”, “linia destinului românesc”?

   Oricâte urlete ar înălţa internaţionaliştii noştri de două parale, imbecilizaţi de propaganda furibundă a mass-mediei, total subjugate de iudeo-masonerie, imbecilizaţi şi fascinaţi de cumplitul ochi al şarpelui, care este ÎNTUNECIMEA SA COMPUTERUL ŞI INTERNETUL( cel mai teribil instrument de spargere a zidurilor CETĂŢII SPIRITUALE A OMENIRII : prin dezinformare diversionistă, prin năucirea cugetului bombardat de PREA MULTE ŞI CONTRADICTORII INFORMAŢII  -  şi prin ÎNSTRĂINAREA EGOISTĂ, deprimantă, pe care o naşte în fiecare om), sau corupţi de râurile de aur ale finanţei iudeo-masonice ( de fapt, râuri de hârtii amăgitoare, astăzi  -  râuri de ficţiuni malefice)* [12]   -  problema evreiască a existat, există şi va exista, încă multă vreme. Problema evreiască se confundă cu însăşi infiltrarea , tot mai profundă şi mai agresivă( dar şi mai pervers rafinată) a luciferismului, respectiv a forţelor ahrimanice, în această lume-creaţie a lui Dumnezeu. De aceea, mi-am permis să folosesc un termen ( o sintagmă, de fapt) nefolosită de CZC, în opera sa  -  dar subînţeleasă semantic, în modul cum pune probleme evreilor: EVREUL METAFIZIC.

   EVREUL METAFIZIC este evreul devenit prizonier sale cărţi sfinte( pe care o foloseşte NU în scopuri religios-spirituale, ci în scopuri foarte terestre, potrivite cu lăcomia şi trufia ancestral-umane, infiltrate prin luciferizasre şi hiperluciferizare a fiinţei umane  -  iar nu cu aspiraţia, LEGICĂ , a spiritului uman, spre EVOLUŢIE): VECHIUL TESTAMENT. Spre deosebire de NOUL TESTAMENT, care stă sub semnul evoluţiei spirituale a epocii mihaelice( ciclu început cu 5-6 secole înainte de încarnarea spiritului divin în HRISTOS) şi în care domină DESCHIDEREA SPIRITUALĂ SUPREMĂ, generozitatea supremă, spiritul sublim de autosacrificiu, soteriologic( comandamente spirituale urmate, cu scrupulozitate, şi de CZC)  -  VECHIUL TESTAMENT stă sub semnul INTERESULUI ÎNGUST-EGOIST, UMAN-TRIBAL. Este, în mare parte( în afară de CARTEA GENEZEI şi de PROFEŢI  -  cum bine remarcă R. GARAUDY, în MITURILE FUNDAMENTALE ALE POLITICII ISRAELIENE) produsul castei preoţeşti iudaice-fariseice. Pe această temelie s-a înălţat, după 1896, doctrina nazist-sionistă a lui THEODOR HERZL* [13] :

   “1- Este o doctrină politică.

 2-Este o doctrină naţionalistă.

    3-(dar, în primul rând şi înainte de toate)Este o doctrină colonială.”

   Datorită acestei DOCTRINE COLONIALE, germanul HITLER şi evreul YTZAK SHAMIR s-au înţeles aşa de bine* [14] :”până la arestarea sa(a lui Ytzak Shamir) de către englezi, pt. colaborare cu duşmanul(Hitler) şi pt. terorism.” Sau, dacă e vorba de iudeo-masoni, ei se înţeleg pe spinarea tuturor popoarelor, pe care năzuiesc SĂ LE ADUCĂ LA O DISCIPLINĂ DE LAGĂR CONCENTRAŢIONAR8 căci au avut ce să-şi împărtăşească, reciproc, din experienţa lor, Hitler şi Shamir...), să le transforme în scalve ale intereselor lor globalist-mondialiste  -  interese extrem de josnice şi meschine, pt. că ţin EXCLUSIV DE MATERIE. “Exclusivismul interzice dialogul: nu se poate dialoga nici cu Hitler, nici cu Beghin, pt. că superioritatea lor rasială sau alianţa lor EXCLUSIVĂ(s.a.) cu divinul nu le mai lasă nimic de aşteptat de la celălalt...”* [15] [16]

                                                                    *

                                                 *                                  *

 

      d- PLANURILE IUDAISMULUI* [17]

 

  (PL,p. 150)”Toţi jidanii de pe faţa pământului formează o mare colectivitate, legată prin sânge şi prin religia TALMUDICĂ(s.CZC). Ei sunt încadraţi într-un adevărat stat foarte sever, având legi, planuri şi conducători cari formulează aceste planuri şi-i conduc. La bază, au CAHALUL(s.CZC), aşa că noi nu ne aflăm în faţa unor jidani izolaţi, ci în faţa unei puteri constituite, COMUNITATEA JIDĂNEASCĂ(s.a.).”

   Iată o primă realitate şi un prim motiv de îngrijorare, din partea tuturor statelor lumii: există o formaţiune suprastatală, UN STAT DEASUPRA STATELOR, dar infiltrat până în cel mai mic oraş, târg, chiar sat , al fiecărui stat.* [18] Solidaritatea exclusivistă a acestui stat de deasupra statelor  este întemeiată  pe 2 componente extrem de vechi, de ordin metafizic:SÂNGELE ŞI TALMUDUL(cartea religioasă esoterică a evreilor).Orice agresiune spirituală este periculoasă, pt. că ea provine din pervertirea ahrimanică a tuturor datelor spiritului uman. O agresiune spirituală care se întemeiază, însă, pe dimensiuni atât de originar-primitive, atât de vaste  -  cum sunt DIMENSIUNEA METAFIZICĂ A SÂNGELUI şi ESOTERISMUL VECHIULUI TESTAMENT(prin TALMUD) -  este infinit mai neliniştitoare.

   Alt motiv de îngrijorare e dimensiunea extrem de sistematică şi minuţioasă a planurilor de agresiune metafizică, din partea evreilor  -  ceea ce probează nu doar tenacitatea, ci fanatismul atigerii unui ţel final  -  ţel care nu se situează în zona generozităţii metafizice  -  dimpotrivă, se situează în zona distructivului, a antispiritualismului, opus oricărei tendinţe constructiv-creştine: (PL,p.150)”Aici în acest CAHAL mărunt, de târg sau de oraş, se fac toate planurile: cum să capteze pe oamenii politici, cum să capteze autorităţile, cum să se strecoare în diverse cercuri, unde ar fi interesaţi, ca de pildă printre magistraţi, ofiţeri, funcţionari superiori  -  ce planuri să întrebuinţeze pt. a cuceri cutare ramură a comerţului din mâinile unui Român, cum ar putea răpune pe un antisemit local, cum ar putea distruge pe un reprezentant corect al unei autorităţi care s-ar opune intereselor iudaice, ce planuri să aplice când, stoarsă, populaţia se revoltă şi izbucneşte în mişcări antisemite.”

   În ceea ce dezvăluie CZC impresionează îmbinarea perfectă a unui MACRO-PLAN general iudaic(creat la nivelul cel mai înalt al conducerii lor mondiale, şi ţinut secret, cu excepţia unor dezvăluiri involuntare, de tipul PROTOCOALELOR SIONULUI* [19]     -  repede învăluite în fumul diversionist, proiectate asupra unor structuri străine de macro-planul iudaic  -  în cazul de faţă, asupra OHRANEI ţariste)  -  cu infinitatea MICRO-PLANURILOR LOCALE. Nu scapă nimic inteligenţei luciferice iudaice: sunt variante la variante etc.  -  pt. a manipula cât mai sigur populaţia injectată cu iudaism metafizic  -  pt. a da soluţii, favorabile iudaismului metafizic, la orice variantă de reacţie a populaţiei, injectate şi infectate cu virusul metafizic iudaic. Practic, opera de parazitare metafizică iudaică ar fi absolut admirabilă, prin inteligenţa, subtilitatea,flexibilitatea, adaptabilitatea excepţională la mediu, feed-back-urile ei precise  -  dacă n-ar fi înspăimântătoare, prin ŢELUL DISTRUCTIV: O PARAZITARE  TOTALĂ, PT. O PARALIZARE TOTALĂ, A ÎNTREGII STRUCTURI(MACRO- ŞI MICRO-) A ORICĂREI COMUNITĂŢI CREŞTINE(DE LA SAT PÂNĂ LA STAT)* [20] . După infectarea cu virusul metafizic iudaic  -  nu le mai rămâne anti-medicilor evrei decât să culeagă roadele muncii lor tenace, infinit de ample, sistematice, atente, continue, creaţie a celei mai înalte ştiinţe luciferice: ŞTIINŢA DISTRUGERII CUIVA PRIN SINE ÎNSUŞI, prin slăbiciunile sale(pe care i le descoperă în mod savant, şi i le dezvoltă, hrănind MONSTRUL INTERIOR AL FIECĂRUIA DIN NOI). Iudeii nu mai au decât să apese pe butoane  -  şi poporul iudaic-GOLEM are la dispoziţie, cu reacţii absolut previzibile şi fidele oricărui popor ne-iudeu, transformat, la rândul său, în GOLEM*. [21]

   (PL,p. 151)”În general, se întrebuinţează urrmătoarele sisteme:

I-  Pt. captarea oamenilor politici locali:1-cadouri, 2-servicii personale,3-finanţarea organizaţiei politice pt. propagandă , tipărire de manifeste, deplasări cu automobile etc. Dacă în localitate sunt mai mulţi bancheri sau bogătaşi jidani, ei se împart la toate partidele politice.

II-       Pt. captarea autorităţilor:

Corupţiunea, mituirea(...)2- şantajul: dacă nu se supune, îi dă pe faţă mituirea.3-A 3-a armă este distrugerea. Dacă văd că nu se pot îndupleca şi supune, atunci vor încerca să te distrugă. Cercetându-ţi bine slăbiciunile: dacă bei, vor căuta prilejul să te compromită prin aceasta, dacă eşti afemeiat, îţi vor trimite o femeie care te va compromite sau te va lovi în inimă, distrugându-ţi familia, dacă eşti violent, îţi vor trimite în cale pe un alt violent, care te va omorî sau îl vei omorî şi vei intra la închisoare. 4-Dacă nu vei avea aceste defecte, atunci vor întrebuinţa: minciuna, calomnia la ureche sau prin presă, pâra faţă de şefi.

   În târgurile şi oraşele invadate de jidani, nu există autoritate decât în stare de mituire, în stare de şantaj sau în stare de distrugere(s.CZC).

III-  Pt. a se strecura în diferite cercuri sau în jurul unor oameni de frunte, folosesc:1-slugărnicia,2-consilii de administraţie,3-servicii personale josnice,4-linguşiri.

IV- Planuri pt. distrugerea unui comerciant român:

   1-Flancarea Românului cu un comerciant jidan sau încadrarea lui între 2 comercianţi jidani

Vânzarea mărfurilor sub preţul de cost, pierderea acoperindu-se cu sume speciale date de CAHAL.

   Aşa au căzut răpuşi comercianţii români, unul după altul.

   Dacă la acestea adăugăm:

a-   Superioritatea comercială a jidanului, rezultând dintr-o practică comercială cu mult mai îndelungată decât aceea a Românului.

b-  Superioritatea jidanului luptând sub protecţia CAHALULUI, Românul neavând nici o protecţie din partea statului românesc, ci numai mizerii din partea autorităţilor corupte de jidani. Românul nu luptă cu jidanul de alături, ci cu CAHALUL* [22] , şi de aceea, se înţelege că INDIVIDUL va fi răous în luptă cu COALIŢIA. Românul n-are pe nimeni, n-are un stat părinte, care să-l crească, să-l îndrumeze, să-l ajute. El este lăsat singur, în voia sorţii, în faţa coaliţiei idăneşti.”

   CZC  acuză clar statul român că refuză să dea legi protecţioniste pt. comerţul românesc, autohton. CZC trage semnalul de alarmă că ofensiva iudaică nu se face prin indivizi, decât aparent  -  ea se face prin COLECTIVITATE, COALIŢIE. Nu are loc o confruntare loială, unul contra unul -  şi nici măcar o confruntare fizică, între 2 entităţi fizice: are loc o confruntare între o entitate IZOLATĂ PREVENTIV(prin manevrele iudaice ANTERIOARE ACTULUI CONFRUNTĂRII)  -  ŞI O ENTITATE COMPLET NEVĂZUTĂ, IMPREVIZIBILĂ  -  METAFIZICĂ, DECI. Nu e vorba doar de entitatea nevăzută-CAHAL, ci de scopul metafizic al comunităţii evreieşti mondiale, solidarizate în afara dimensiunii temporale(cu toate că individul-evreu trăieşte exclusiv în istorie  -  devenind o CARACATIŢĂ A ISTORIEI TERESTRE  -  dar el se “prelungeşte” EXISTENŢIAL prin COMUNITATE): ÎN ATEMPORALITATE, transmiţând mesajul din generaţie în generaţie  -  iudaismul, ca spirit luciferico-ahrimanic, tentează distrugerea totală şi definitivă a spiritualităţii creştine şi a oricăror încercări  ale acesteia de manifestare prin acţiune şi atitudini.

   Statul româ’n injectat şi infectat, la toate nivelurile autorităţii, de virusul metafizic iudaic  -  nu mai reacţionează la pericolul metafizic iudaic.Individualismul curajos este condamnat, astfel, dinainte, la înfrângere. De fapt, are loc unmasacru metafizic al izolaţilor(şi toţi creştinii trebuie să devină nişte”izolaţi”, trebuie desfiinţată noţiunea de “comunitate creştină solidară”!)  -  până la nivelul de GENOCID  -  căci izolaţii curajoşi sunt, de obicei, parte a elitei, sunt esenţa spirituală, expresia vieţii spirituale a unui neam. Agresiunea metafizică iudaică e clar demonică: ea nu are alt scop decât înjosirea, scufundarea creştinilor în MLAŞTINA DISPERĂRII(Şi de aceea a apărut Legiunea, ca FAMILIE LEGIONARĂ  -  încercând să reînvie spiritul de FAMILIE CREŞTINĂ, să suplinească funcţia ocrotitoare a statului, şi chiar să aprofundeze semnificaţia sacră de COMUNITATE SPIRITUAL-EXISTENŢIALĂ  -  în sensul ei dumnezeiesc, al primelor veacuri creştine, pt. a oferi o contrapondere, faţă de tentaculele CAHALULUI EVREIESC DISTRUCTIV).

   (PL,p.152)”Nu Românul a dezertat de pe linia comerţului, ci aceşti oameni politici au dezertat de la datoria de conducători şi îndrumători ai naţiei.

   Românul, părăsit de conducătorii lui, a rămas SINGUR(s.CZC) în faţa coaliţiei organizate jidăneşti, a manoperelor frauduloase şi a concurenţii neloiale şi a căzut înfrânt. Va veni însă un ceas în care aceşti conducători vor trebui să răspundă.”

   Avertismentul lui CZC are 2 trimiteri:

a-    conducătorii de neam răspund în faţa TRONULUI DIVIN,

b-   dar CZC propune, în  Parlamentul României, un tribunal pământesc, care să fie o prefaţă a TRIBUNALULUI DIVIN: CZC cere pedeapsa cu moartea pt. toţi manipulatorii frauduloşi ai banului public (neexcluzându-i, însă, explicit, pe complicii acestora, pe cei care i-au împins la fraudă, printr-o ţesătură istovitoare, de şantaje). Iar profesorului-teolog ISPIR, care îl acuză pe CZC că susţinerea pedepsei cu moartea pt. manipulatorii frauduloşi ar fi o atitudine anti-creştină, CZC îi răspunde:”Domnule profesor, daţi-mi voie să vă spun: când este chestiunea să aleg între moartea-dispariţia ţării mele, şi aceea a tâlharului, eu prefer moartea tâlharului şi sunt mai bun creştin, dacă nu permit ca tâlharul să nenorocească ţara şi să mi-o ducă la pieire.”

                                                                   *

 

                         e-PLANURILE MARI ALE JUDAISMULUI FAŢĂ DE PĂMÂNTUL ŞI NEAMUL ROMÂNESC

 

   (PL,p. 153)”Ne aflăm în faţa unui stat iudaic, a unei armate(s.CZC) care vine la noi cu planuri de cucerire.

   Mişcările de populaţie jidăneşti sunt împinse spre România după un plan stabilit. Probabil, marele sfat iudaic urmăreşte crearea unei noi Palestine, pe o porţiunr dela Marea Baltică, cuprinde o parte din Polonia şi din Cehoslovacia, jumătate din România până la marea Neagră, de unde uşor ar putea  avea legătură pe apă cu cealată Palestină. Cine este naivul care să creadă că marile mişcări de populaţie ale masselor jidăneşti se fac la voia întâmplării?”

   Într-adevăr, ţinând cont de amploarea şi minuţiozitatea planurilor de infiltrare, infectare şi paralizare a autorităţilor statelor creştine(CZC exemplifică cu statul român)  -  naiv ar fi cel care ar crede că spiritul luciferico-ahrimanic iudaic ar renunţa la planuri extrem-raţionale, tocmai când ar fi vorba de a crea o variantă europeană de Palestină, pe post de culoar spaţio-etnic către Palestina de origine a iudeilor.

   Ceea ce semnalează CZC e însă un fapt interesant. EVREUL METAFIZIC se manifestă prin întreaga evreime fizică  -  dar spiritul său plănuitor de acţiune distructiv-metafizică rămâne la nivelul superior, al elitelor iudaice. Cu alte cuvinte, IUDAISMUL ÎŞI TRANSFORMĂ PROPRIUL  POPOR IUDEU ÎN MASSĂ DE MANEVRĂ  -  luciferismul iudaic ajunge să-i dispreţuiască, să-i exploateze până la distrugere, în scopuri pur practice  -  nu doaar pe creştini. Elita evreiască, la nivelul căreia se”coace” EVREUL METAFIZIC  -  ar sacrifica oricând massa evreiască, plebea evreiască, pt. scopul luciferic iudaic: germinarea Palestinei, întâi în formă europeană  -  apoi întoarcerea către originara Palestină, formînd un pod etnic şi spiritualo-luciferic europeano-asiatic  -  pt. ca, în cele din urmă, să pornească iudaismul din”inima” sa originară, cu zvâcniri ale sângelui-venin metafizic, care să împroaşte şi să împânzească întreaga lume.(N-am folosit termenul “venin”  -  în sensul alchimic de VITRIOL, ci în acela de “vitalitate degenerată”).De ce războiul metafizic e declarat, în primul rând, spaţiului uman european? Simplu. Pt. că acest spaţiu este inima creştinismului   -  şi pt. că creştinismul european a jignit , prin superioritatea spirituală a doctrinei, mozaismul. Pt. că s-a demonstrat, în acest spaţiu, că învăţătura lui HRISTOS nu poate fi răstignită şi ucisă  -  ci, de pe aripile CRUCII, învăţătura cristică îşi ia zborul spre inimi cucernice şi drepte, îmbogăţindu-le cu minunea minunilor: IUBIREA METAFIZICĂ. Iar IUBIREA METAFIZICĂ este, oriunde şi oricând, superioară URII METAFIZICE, propuse de mozaismul veterotestamentar.

   (PL,p.153-154)”Pt. ca poporul român să-şi frângă orice putere de rezistenţă, jidanii vor aplica un plan unic şi în adevăr diabolic.

1-     Vor căuta să rupă legăturile sufleteşti ale neamului cu cerul şi cu pământul(n.m.: de aici, antidotul dublu al lui CZC, în cadrul LEGIUNII: mistica SALUTULUI CĂTRE SOARE ŞI ÎNĂLŢIMI, ca şi CĂMAŞA VERDE, conţinând  simbolul veşnicei regenerări prin SOARE  -  iar, pe de altă parte, MISTICA SĂCUŞORULUI CU PĂMÂNT, care are 2 dimensiuni spirituale: legătura cu pământul, care pe toţi ne-a născut  -  şi SÂNGELE EROILOR, sânge cristic-solar, îmbibat în pământul-patrie, pământul de suflet al românilor).

 Pt. ruperea legăturilor cu CERUL, iudeii vor întrebuinţa împrăştierea, pe scară întinsă, a teoriilor ateiste, pt. a face din poporul român, sau măcar  numai din conducătorii lui  -  un popor despărţit de Dumnezeu, despărţit de Dumnezeu şi de morţii lui, pt. a-l omorî nu cu sabia, ci tăindu-i rădăcinile de viaţă spirituală.

      Pt. ruperea legăturilor cu PĂMÂNTUL , izvorul de existenţă materială al unui neam, vor ataca NAŢIONALISMUL(s.CZC) , ca o idee învechită şi tot ce se leagă de ideea de patrie şi pământ, pt. ca să rupă firul iubirii care uneşte poporul român cu brazda lui  -  (n.m.:antidotul lui CZC: ŞCOALA SPIRITUALĂ LEGIONARĂ, în care se practica, cu cea mai înaltă fervoare, RUGĂCIUNEA, cu scop exorcizator şi soteriologic, în acelaşi timp. Totdeodată, pt. contrabalansarea internaţionalismului  -  şcoala spirituală legionară, membrii cuibului legionar, erau învăţaţi să respecte  cu sfinţenie tradiţiile populare româneşti, iar în procesiunile legionare, să arboreze simboluri clar naţionaliste : straiele-costume populare, cocarda şi diagonala tricolore   -  iar în cuibul pregătirii zborului spiritual  -  drapelul naţional, TRICOLORUL, era la loc foarte vizibil şi”nu este scos niciodată afară: el rămâne în casă, la sediul cuibului.Pe pânza lui se pun”stele”, una, două, trei...până la 7 stele. Drapelul încărcat cu 7 stele este un drapel încărcat cu toată gloria(...)O stea pe drapel înseamnă o mare luptă la care a luat parte un cuib, luptă în care cuibul s-a distins, s-a purtat cu vrednicie(..)Unui cuib nu i se poate încredinţa drapel decât după 6 luni de activitate regulată.”

   Scrupulozitatea neobişnuită , în legătură cu drapelul, dezvoltă în legionarul-iniţiat MISTICA DRAPELULUI: acesta nu va mai putea fi privit, ca azi, drept”o zdreanţă pe băţ”. Nu, în nici un caz, atunci când se insistă:”Pânza de mătase(la drapel). Mărimea pânzei: 40 cm, pe 40 cm. Lungimea prăjinei : 1 m şi 10 cm. Deasupra o cruce. Pe pânză va fi scris: Cuibul...Garnizoana...Judeţul...”

    Aşa doar, cultivându-i, intens şi asiduu, mistica şi simbolistica, DRAPELUL DEVINE ÎNSĂŞI STAREA DE FIINŢARE SPIRITUALĂ A CUBULUI şi a legionarilor-iniţiaţi din cuib.(CSC,p.7):

2-     Pt. ca  aceasta să reuşească, vor căuta să pună mâna pe presă(n.m.:antidotul lui CZC: îi va sfătui pe legionari să nu citească toate pornografiile gazetăreşti  -  şi chiar va înfiinţa, întâi prin preotul MOŢA, o presă legionară, îi va sfătui pe legionari să nu confunde adevărata presă legionară cu PRETINSELE gazete naţionaliste).

3-     Vor întrebuinţa orice prilej, pt. ca în tabăra poporului român să fie dezbinare, neînţelegeri, ceartă, şi, dacă e posibil, chiar îl va împărţi în mai multe tabere, care să se lupte între ele(n.m.:antidotul lui CZC: insistenţa extraordinară, aproape în fiece pagină a CSC, asupra necesităţii imperioase de SOLIDARITATE ABSOLUTĂ, lozinca lui CZC este un singur cuvânt, repetat de 3 ori. UNIRE, UNIRE, UNIRE).

4 Vor căuta să acapareze cât mai mult mijloacele de existenţă ale românilor(n.m.: antidot CZC. Tabere de muncă, şantiere  -  prin care să dreagă, să construiască, să ajute, fizic şi spiritual, pe cei săraci, necăjiţi, în nevoie, fără nici unele pt. a se apăra de stihiile naturii. Apoi, înfiinţarea restaurantelor legionare, a taberelor de odihnă legionare  -  ca locuri nu doar de alimentare materială şi/sau recreere  -  ci de educaţie, de dezvoltare aatât a simţului demnităţii, prin plata mesei -  simbolică, modică, dar să-şi câştige, fiecare, hrana, PRIN MUNCĂ, nu din pomană!  -   cât şi dezvoltarea bunului-simţ, a bunei-credinţe şi a bunei-cuviinţe: CSC atrage atenţia, în paginile ei, asupra necesităţii comportamentului civilizat, obligatoriu pt. toţi frecventatorii localurilor legionare).

5-   Îi vor îndemna sistematic pe calea desfrâului, nimicindu-le familia şi puterea morală(n.m..antidot CZC: întreagă CSC, caerte care conţine legi stricte pt. un strict comportament moral: UNDE NU ESTE MORALĂ, UNDE NU ESTE CORECTITUDINE, NU ESTE SPIRIT LEGIONAR  -  nu oboseşte să afirme CZC, în toate scrierile sale, dar în primul rând în cartea de exerciţii spiritual-morale  -  CSC).

6-  Îi vor otrăvi şi ameţi cu tot felul de băuturi şi otrăvuri(n.m.: antidot CZC: APARIŢIA COMERŢULUI LEGIONAR, ÎN CARE MARFA VA FI DE CEA MAI BUNĂ CALITATE, IAR RELAŢIA VÂNZĂTOR-CUMPĂRĂTOR VA FI UNA EUHARISTICĂ, IAR NU DE ÎNŞELARE RECIPROCĂ).

   CZC atenţionează că tot ce ne pregătesc iudeii nouă, pt. a ne distruge  -  ei NU VOR FOLOSI ÎN NICI UN CAZ PT. EI, ci vor folosi lucruri cu efect exact invers , în raport cu efectul obţinut prin propunerile lor făcute creştinilor  -  şi vor acţiona exact pe dos decât ne sfătuiesc pe noi, creştinii , să acţionăm  -  atunci când acţionează pt. neamul lor iudaic.

   Ei, iudeii, vor face tot ce este posibil şi prin orice mijloace, pt. întărirea puterii lor de rezistenţă şi de combativitate, de agresivitate metafizică:

   (PL,p. 155):”Aceste planuri sunt însă ca şi gazele de răsboiu: le întrebuinţezi pt. adversar, dar să nu te atingă pe tine. Propovăduiesc(iudeii) ateismul pt. Români, dar ei nu sunt atei, ci ţin cu habotnicie la respectarea celor mai mici precepte religioase. Vor să deslege pe Români de dragostea pământului lor, dar ei acaparează pământuri. Se ridică împotriva ideii naţionale, dar ei rămân naţionalişti şovini(n.m.: a se vedea mişcarea sionistă, prin ideile lui THEODOR HERZL* [23] [24] , dezvoltate, după război, de BEN GURION, MENAHEM BEGHIN, ITZAK SHAMIR, MOSHE DAYAN, ELIE WIESEL, GOLDA MEIR etc.  -  mişcare care este cea mai xenofobă-şovină dintre mişcările naţionalist-xenofobe de pe Pământ  -  având perfectă dreptate cei care o numesc “nazismul sionist”*). [25]

                                                                          *

 

        f-  PLANURILE JUDAISMULUI FAŢĂ DE MIŞCAREA STUDENŢEASCĂ     

                         

   Evreul Metafizic loveşte, în primul rând, în rezervorul bio-spiritual al unui neam creştin  : în TINERET  -  şi în tineretul studenţesc, cu osebire.

   Pt. aceasta, încearcă să creeze  falii între clasele sociale, şi să le asmută pe unele contra altora  -  şi pe toate împotriva studenţimii:

   (PL,p.155)”Încearcă(iudaismul) să opună studenţilor pe muncitorii din mişcarea comunistă(nm.:a se vedea, la noi, “dictatura proletariatului”, formula comunisto bolşevică a anilor ’50  -  dar şi mineriadele anului 1990: mineri contra studenţi...)  -  adică tot pe Români, dar fără rezultat(n.m.: pe atunci...), căci, pe de o parte, muncitorii erau sleiţi de puteri, iar pe de alta, începuseră şi ei să vadă  că noi luptăm şi suferim pt. drepturile lor şi ale neamului. Mulţi dintre dânşii erau alături de noi cu sufletul.”

   Nu merge cu asmuţirea claselor sociale, una contra alteia? Păi, de ce s-au îngrijit aşa de conţtiincios iudeii să corupă întreg aparatul de autoritate al statului român?

   “Văzând că nu pot reuşi să ne pună în faţă pe muncitori, ridică în faţa studenţimii GUVERNUL(s.CZC) şi întregul politicianism.

   Prin ce mijloace?

   Partidele au nevoie de BANI(s.CZC), de împrumuturi în străinătate, când sunt la guvern, de voturi şi de presă bună, în opoziţie.

   Jidanii vor ameninţa cu tăierea subvenţiilor necesare propagandei electorale a partidului respectiv. Vor ameninţa cu finanţa internaţională jidănească, ne mai acordând împrumuturi(n.m.: unde am mai auzit eu asta? Nu cumva...F.M.I.-ul, B.E.R.D.-ul...Nu? Ba, tare mai miroase că da!).  Vor specula cu jocul unei mase de voturi prin care pot determina victoria sau înfrângerea, în sistemul democratic, având acum drepturi politice(n.m.: parcă şi de jocul de-a victoria şi înfrângerea, pe spinarea bietului român năucit, am auzit şi ştim şi noi câte ceva: după 1996  -  noiembrie, mai ales, ne-am lămurit cum stau lucrurile  -  dar degeaba, fără o şcoală legionară, care să ne călească, să ne înveţe regulile luptei metafizice).

   Vor ameninţa cu presa pe care o stăpânesc aproape în întregime(n.m.: astăzi o stăpânesc în întregime)şi fără de care un partid sau un guvern poate cădea înfrânt(n.m.: ne cad,azi, guvernele  -  şi se schimbă, ca lenjeria intimă, miniştrii   -   fără nici o licărire de bine pt. român...Altele –s jocurile, aceeaşi miză  -  ce bine să mai încapă şi pt. român?).

   BANII, PRESA şi VOTURILE(s.CZC) hotărăsc viaţa şi moartea, în democraţie. Jidanii le au pe toate şi prin acestea, partidele politice româneşti devin simple unelte în mâinile puterii iudaice.”

   Şi cu tinerimea, cum rămâne? Păi, cum să rămână?  Creşte, şi poate intra în politică...Nu e posibil să avem şcoală legionară  -  nu-i nimic. Junii români pot învăţa la şcoala trădării naţionale, de pe lângă orice partid...

   Pt. că o şcoală legionară, acum, în 1998  -  e greu de conceput, fără un nou CZC. Şi totuşi, spiritul celui răstignit n-a murit  -  degeaba se bucură asasinii lui  -  degeaba...Parcă e şi mai viu, cu cât trece vremea, şi ne simţim vinile şi slăbiciunile, şi adulmecăm catastrofa spirituală românească.

                                                                          *

    Metafora lui CZC, de la p. 186, din Pl, transformată, pt. noi, în ALEGORIA ŢÂNŢARILOR ŞI A MLAŞTINII, este foarte potrivită, spre a înţelege, o dată pt. totdeauna, cum e posibilă perpetuizaea RĂULUI la români, şi nu doar la ei :

   “După cum ţţânţarii nu se pot aşeza şi nu pot trăi decât în mlaştină, tot aşa şi aceştia(n.m.: jidanii şi politicienii corupţi) nu pot trăi decât înfipţi pe mlaştina păcatelor noastre româneşti. Deci pt. a-i birui, va trebui să ne stârpim întâi propriile noastre păcate.”

   Adică, evreii îşi pot face jocul, fizic şi metafizic, de infiltrare şi dominare(suptul sângelui vital al  Neamului9  -  graţie mlaştinii politicianismului corupt. Iar noi, oamenii simpli, îi suportăm pe îmbuibaţii cei vânduţi  -  pt. că avem şi noi slăbiciunile, păcatele noastre(suntem complici morali, deci)  -  dintre care laşitatea, lipsa de curaj eroic, de spirit de sacrificiu, de luptă perfect idealistă pt. adevăr, lipsa de solidaritate, mai cu seamă  -  sunt păcatele mortale.

   CZC-vizionarul realizează pefect faptul că EVREUL METAFIZIC ar fi în imposibilitate de acţiune  -  dacă românii ar fi tari, oţeliţi spiritual, de necintit moraliceşte etc.  EVREUL METAFIZIC nu e mai  vinovat de starea noastră mizer-spirituală  -  decât  politicianul corupt, degenerat, din România, căci politicianul îl strangulează DIRECT pe român(nu Elena Wolf l-a strangulat pe CZC,direct  -  ci , mai curând, Iorga, patriarhul Miron  -  prin mâinile de români  -  da!  -  ale lui Dinulescu, Sârbu etc.)  -  politicianul, prin ticăloşia sa morală, face posibilă foarte lejera acţiune de corupere a sa, de către EVREUL METAFIZIC, cel care are un scop extrem de precis şi de simplu de înţeles: distrugerea civilizaţiei spirituale creştine(din pricina căreia el, EVREUL METAFIZIC, are mereu în faţă TREAPTA DE EVOLUŢIE- HRISTOS, ŞI, IMPLICIT, VINA SA, DE A O FI NEGAT, VIOLENT ŞI PROSTEŞTE: ORGOLIOSUL EVREU NU VREA SĂ RECUNOASCĂ FAPTUL CĂ A GREŞIT!!*): [26]

(PL,p. 186)”1- Problema jidănească nu este o utopie, ci o gravă problemă de viaţă şi de moarte pt. poporul român. Conducătorii ţării,  grupaţi în partide politice, devin din ce în ce mai mult o jucărie în mâna puterii iudaice;

2-Politicianismul acesta, prin concepţia lui de viaţă, prin morala lui, prin sistemul democratic din care-şi trage fiinţa, constituie un adevărat blestem căzut peste capul ţării;

3-Poporul român nu va putea rezolva problema jidănească mai înainte de a-şi fi rezolvat problema politicianismului său.”

   Prioritate de prelucrare spirituală au cei care vin cu RĂUL  mai aproape, în mod direct, asupra românului. Apoi, abia, se va arăta CÂMPIA ARMAGHEDONULUI: lupta cu cauza profundă-EVREUL METAFIZIC(dar trebuie luat, întâi, de pe gâtul românului, cel care-l sufocă la modul iminent. Politicianul corupt(de evreu), jandarmul corupt(de evreu) etc. -  pt. a putea trage o gură de aer şi a începe meditaţia asupra EVREULUI METAFIZIC, şi a începe concentrarea spirituală pt. a înlătura, la modul metafizic, acest RĂU).

   EVREUL METAFIZIC este GOLEMUL : în spatele lutului Golemului stau forţele satanice, care-l activează. Forţe inteligente şi distructive:  (PL,p.87)”Ei(evreii din România) au acaparat, încetul cu încetul, comerţul mic şi industria românească, apoi au atacat, prin aceleaşi manopere frauduloase, comerţul şi industria mare şi astfel au pus stăpânire pe oraşele din jumătatea de nord a ţării.

   Atacul  asupra clasei de mijloc româneşti a fost dat cu precizia pe care o întâlnim numai la unele insecte de pradă care, pt. a-şi paraliza adversarul, îl împung cu acul  în şira spinării.

   Nu se putea loc de atac mai bine ales.

   Clasa de mijloc atacată cu succes, înseamnă spargerea în două a neamului românesc

   E singura clasă care are dublu contact: în jos cu cea ţărănească, pe care stă suprapusă, exercitând asupra ei o putere de autoritate şi prin starea economică mai bună, şi prin aceea de cultură  -  în sus, cu cea conducătoare, pe care o susţine pe umerii ei.

   Atacul reuşit asupra clasei de mijloc, adică nimicirea ei, atrage după sine, ca o consecinţă fatală, fără efort din partea atacatorului: a- Năruirea clasei conducătoare,b- Imposibilitatea refacerii ei.c- Zăpăcirea şi îndobitocirea, înfrângerea şi robirea clasei ţărăneşti.”

   Atacul EVREULUI METAFIZIC a fost îndreptat, prioritar strategic, asupra oraşelor: ele sunt centrii nervoşi ai societăţii moderne, ai statului modern.

   (PL,p.95-96)”Pierderea oraşelor noastre româneşti are consecinţe nimicitoare pt.noi, căci oraşele sunt CENTRLE ECONOMICE(s.CZC) ale unei naţiuni. În ele se acumulează toată bogăţia naţiei. Încât cine este stăpân pe oraşe, acela este stăpân pe mijloacele de subsistenţă, pe bogăţia naţiunii.”

   Şi, evident, pe mijloacele de corupere a politicienilor.

   Iată acapararea celor 2 patrimonii prime: cel fizic şi cel material.

   Ar rămâne cel spiritual. Ce au făcut evreii?

I-  Au asaltat şcoala românească:

   (PL,p.99-100)”Şcoala românească , distrusă în modul acesta, prin numărul mare al jidanilor, naşte 2 probleme grave:

1- Problema păturii conducătoare româneşti, pt. că şcoala creează pe conducătorii de mâine ai neamului, nu numai pe conducătorii politici, ci pe toţi conducătorii, din toate domeniile de activitate.

2-    Problema culturii naţionale, pt. că şcoala este laboratorul în care se pregăteşte cultura unui popor.”

II-   Apoi, logic, vor conduce România:

   (PL,p. 102-103)”Dar cine sunt elevii şi studenţii de astăzi? Elevii şi studenţii de azi sunt: profesorii de  mâine, medicii de mâine , inginerii de mâine, magistraţii de mâine, prefecţii de mâine, deputaţii de mâine, miniştrii de mâine, cu un cuvânt, conducătorii de mâine ai neamului, în toate domeniile de activitate.

   (...)Se mai poate pune  problema dacă un neam re dreptul să-şi limiteze numărul străinilor în Universităţile sale?

     (...) Rămâne un adevăr bine stabilit: România trebuie să fie condusă de români. (n.m.:pt. CZC era bine stabilit  -  pt. noi, însă, azi, vorba lui Eminescu se potriveşte mai bine:”Toţi se scurseră aicea şi formează patrioţii...”).

   Este cineva care susţine că România trebuie să fie condusă de jidani?

   Dacă  nu, atunci trebuie să admită că studenţimea română are dreptate, şi că toate campaniile, toatre injuriile, toate infamiile, toate aţâţările, tioate uneltirile, toate nedreptăţile cari se aruncă şi se vor arunca asupra acestui tineret românesc, îşi găsesc justificarea în răsboiul pe care jidănimea îl duce pt. exterminarea omânilor şi a celor mai buni luptători ai lor.”

   Se pune, foarte serios, problema blocării drumului misiunii neamului  -  aneantizarea Neamului, prin dizolvarea metafizico-luciferică a capacităţii de viziune asupra misiunii sacre a Neamului:

   (PL,p.103)”Când  s-ar vedea că din cauza copleşirii omizilor, el(Neamul) nu-şi mai poate împlini rostul său pe lume, nu mai poate rodi, atunci şi-ar pune cea mai tristă problemă, mai mare decât problema însăşi a vieţii, pt. că , văzându-şi desfiinţat SCOPUL VIEŢII, ar fi mai dureros pt. el, decât dacă i s-ar desfiinţa viaţa însăşi. CELE MAI MARI DURERI SUNT ALE SFORŢĂRILOR INUTILE, FFINDCĂ SUNT DURERILE CARE REZULTĂ DIN CONŞTIINŢA ÎNGROZITOARE A INUTILITĂŢII VIEŢII(...).”

   (PL,p.106)”Dar nu numai că nu vor putea să creeze cultură românească, ci jidanii vor falsifica-o şi pe aceea pe care o avem, pt. a ne-o servi otrăvită.

   Şcoala românească fiind masacrată în modul acesta, noi suntem puşi în situaţia de a renunţa la misinea noastră de neam, de a renunţa la crearea unei culturi româneşti şi de a pieri otrăviţi.”

                                                                        *

   Războiul metafizic nu trebuie lăsat la îndemâna oricui, a oricărui borfaş. E mult prea important  -  pt. evoluţia spiritului uman. Doar elitele spirituale trebuie formate şi chemate spre a duce acest sacru război, pt. Dumnezeu şi neam(-urile VII SPIRITUAL)  -  cum spune PETRE ŢUŢEA: membrul elitei spirituale, umbra pe pământ a ARHANGHELULUI, se situează”ÎNTRE DUMNEZEU ŞI NEAMUL SĂU”.

   Dacă nu vă place, domnilor STÂRPITURI MORALE, dacă nu vă place numele de ANTISEMITISM şi de NAŢIONALISM, date atitudinilor de păstrre a vieţii şi misiunii sacre a NEAMULUI  -  n-aveţi decât să adoptaţi sintagma de MIŞCARE PT. FORMAREA DE ANTICORPI, PT. PĂSTRAREA SĂNĂTĂŢII SPIRITUALE ROMÂNEŞTI ŞI MIŞCAREA ÎMPOTRIVA SINUCIDERII NEAMULUI ROMÂNESC. Dar mi se pare o sintagmă prea lungă(deşi mult mai explicită, în esenţa ei)  -  şi nu văd de ce, din pricina scursurilor internaţionaliste de la noi( de fapt, o josnică bandă de trădători de NEAM) SĂ ÎNCEPEM SĂ NE TEMEM DE CUVINTE. Când cuvintele sunt SFINTE şi, de la Dumnezeu date, să aibă FORŢĂ CREATOARE( de aceea, să le exorcizăm, să le redăm forţa originară  -  iar nu să fugim de ele, ca dracul de tămâie). Logos-ul divin(chiar dacă degradat de păcatul adamic, până la CUVINTELE NOASTRE) este mult mai important şi incomparabil mai aproape de spirit şi mai ajutător spiritului  -  decât înspăimântătorul şi dezgustătorul complot internaţional, fizico-metafizic, al iudeo-masonilor.

                                                                        *

   MIGUEL DE UNAMUNO(“Agonia creştinismului”) identifică, foarte corect, cauza pt. care poporul iudeu are acesr comportament  violent-tentacular mondialist: DISPERAREA ÎN FAŢA MORŢII, din pricina necredinţei în SPIRITUL NEMURITOR. Un popor luciferizat, înfundat prea adânc în mlaştina materiei, ca să-l mai poată vedea pe DUMNEZEU, vrea să distrugă lumea pământeană-creştină, prin expansiunea materială hiperbolică, suprem-agresivă, a puterii sale materiale  -  din pricina invidiei şi disperării:”Pt. evreii saduchei raţionalişti, MESIA este chiar poporul evreu, poporul ales, şi ei cred în nemurirea sa(nemurirea cărnii9. De unde constanta preocupare a evreilor de a se perpetua, de a avea mulţi copii, de a popula cu ei lumea(...) Evreii saduchei materialişti caută învierea trupului în copiii lor. Şi în ban, desigur... În vreme ce SF. APOSTOL PAVEL, evreul fariseu spiritualist, caută învierea trupului în HRISTOS...”

                                                                             *

 [1] *- Extras din cartea CINE AU FOST VICTIMELE DE LA JILAVA, de ARISTIDE LEFA, 1993.

[2] *- HORIA SIMA  -  DOCTRINA LEGIONARĂ, ed. Majadahonda, Buc., 1995, p.256: “Numai după ce evreii s-au închis în refuzul lor absurd, Apostolii s-au îndreptat spre celelalte neamuri. Pavel şi Barnaba le-au spus-o în faţă: Vouă trebuie grăim, mai întâi, cuvântul lui Dumnezeu, dar de vreme  ce îl lepădaţi şi nevrednici judecaţi pe voi de viaţa cea veşnică, iată ne întoarcem către neamuri.”

[3] A se consulta studiul lui THOMAS GOEBEL: CELE 3 ASPECTE ALE RĂULUI, în rev. “Das Goetheanum,nr.8-9/2000: DESPRE LIPSA EULUI  -  ŞI ÎNLOCUIREA LUI DE CEA DE A 3-A FIINŢĂ A RĂULUI  -  SORAT, DEMONUL SOARELUI.

[4] *- ROGER GARAUDY, MITURILE FONDATOARE ALE POLITICII ISRAELIENE, Alma Tip, 1998, p. 132  (  şi PROCESUL SIONISMULUI ISRAELIAN, Samizdat, 1999).

[5] *- NORMAN G. FINKELSTEIN, în cartea INDUSTRIA HOLOCAUSTULUI, Antet, 2000.

 

[7] A se consulta cartea evreului american ROBERT KAPLAN, FANTOMELE  BALCANILOR, Antet, 2001.

[8] Ia încercaţighiciţi cine îlgratulează” aşa pepitan? Chiar Emil Cioran, în cartea ŢARA MEA, apărută la HUMANITAS, în 1996... CIORAN care, oportunist precum îl ştim, a trădat, pt. a-l lua masoneria franceză în braţe şi a-l face”cel mai mare stilist al limbii franceze”...

[9] *- Fasciştii italieni au înţeles, unii, antisemitismul metafizic al lui CZC  -  dovadă cărţile lui CLAUDIO MUTTI( în principal,  MIRCEA ELIADE ŞI GARDA DE FIER, Ed. Puncte Cardinale, Sibiu, 1995  - ).

[10] *-Conform acestei definiţii a lui CZC, da, românii sunt fascişti, şi încă cuştate vechi”, fascişti “avant la lettre”:de pe timpul lui Alecsandri ,Russo, Bălcescu, Heliade, Kogălniceanu(care, culmea! -  erau, toţi, masoni  -  dar niciînghiţi intervenţia lui ADOLPHE CREMIEUX, preşedintele Alianţei ISRAELITE Universale, încă din 1866  -  s-o înghiţi aşa, pe nemestecate, şi să acorzi cetăţenie românească iudeilor, pe nenumărate...), Haşdeu, Xenopol etc. (Ba, aş zicesuntfascişti turbaţi”, începând cu DECEBAL, apoi cu MUŞATINII ŞI BASARABII...).Dar toate naţiile europene, în acest caz, sunt şi trebuie să fie”fasciste”, căci “fascist”(aşa cum înţeleg CZC şi Legiunea) “însemnează să înlături primejdia care ameninţă poporul”tău  -  care va fi fiind acela: francez, englez, danez,chinez etc.  -  şi, în primul rând, cel puţin după cum se vede , zilnic , pe toate posturile TV din lume  -  evreu...

[11] *-Suntem întrutotul de acord cu comentariulcut, asupra acestui subiect FUNDAMENTAL PT. GÂNDIREA PROFETICĂ A LUI CZC, de către Comandantul HORIA SIMA, în lucrarea sa DOCTRINA LEGIONARĂ(lucrare cu care nu intrăm nicidecum în polemică, prin cartea noastră  -  ci prezentăm doar un unghi de vedere diferit, SAU CEL PUŢIN PUTERNIC NUANŢAT  -  cel aprofundat metafizic -spiritualist, care ni se pare a nu fi fost pus în valoare suficient de nici o altă lucrare, până acum) :  (H. SIMA, op. cit., Ed. Majadahonda, Buc., 1995, pp. 257-259)”(...)indivizii apar la judecată cu calitatea lor etnică . În judecata ce se va face asupra fiecăruia va interveni şi coeficientul de responsabilitate colectivă, adică contribuţia fiecărui individ la împlinirea legilor Dumnezeieşti în cadrul neamului lor. (...)Neamurile ca virtualităţi există înainte de a se verifica istoriceşte apariţia lor.  Neamurile nu se zămislesc întâmplător, ci îşi iau zborul de la liziera eternităţii  -  “Pt. aceasta îmi plec genunchii înaintea Tatălui, din care îşi trage numele  orice neam în cer şi pe pământ”  -  PAVEL, Efeseni, 3/14-15.(...)Neamurile sunt realităţi şi în lumea care va lua locul actualului univers. (...)Ele  au reţinut  şi atenţia lui  CORNELIU CODREANU , determinându-l să vorbească de ÎNVIEREA NEAMURILOR.”

[12] *-RADU NEGREA  -  BANII ŞI PUTEREA, Ed. Humanitas, 1990  -  dar, mai ales, PH. LABARDE şi BERNARD MARIS  , în eseul(surprinzător de bine documentat,având în vedere aspectul de pamflet)  DOAMNE, CE FRUMOS E RĂZBOIUL ECONOMIC!, Antet, 1998.

[13] *- R. GARAUDY, MITURILE FUNDAMENTALE ALE POLITICII ISRAELIENE, Samizdat, 1999, p. 9.

[14] *-Op. cit., p. 58.

[15] *-Idem, p. 17.

[16] *-Idem,p.54.

[17] *- A se consulta, spre a se vedea îndreptăţirea celor afirmate de CZC nu doar pt. NR şi pt. vremea sa, ci şi pt. vremurile anterioare lui CZC şi pt. actualitate  -  nu doar  PROTOCOALELE ÎNŢELEPŢILOR SIONULUI şi PROTOCOALELE DE LA TORONTO  -  ci şi : PLANURILE IUDEO-MASONERIEI, Antet, 2001, AUGUSTE ROHLING  -  EVREUL DUPĂ TALMUD, Samizdat, 2000, NEOFIT  -  ÎNFRUNTAREA JIDOVILOR, Samizdat 2000, WILHELM VON ANGELSDORF  -  CONJURAŢIA ILUMINAŢILOR ŞI ORGANIZAŢIILE SECRETE ALE ILUMINAŢILOR, Antet, 1999, JEAN BOYER  -  CEI MAI ÎNVERŞUNAŢI DUŞMANI AI POPOARELOR NOASTRE, Samizdat, 2000, JAN VAN HELSING  -  ORGANIZAŢIILE SECRETE, Alma, 1996 şi 1997, SERGE HUTIN  -  SOCIETĂŢILE SECRETE, Ed. de Vest, Timişoara, 1991,  I. C. CĂTUNEANU  -  ÎN FAŢA PRIMEJDIEI, Antet, 2000, CARACATIŢA MONDIALISTĂ ESTE ADEVĂRATUL ANTIHRIST, Samizdat, 2000, DAVID DUKE  -  COMPLOTUL SIONIST MONDIAL, Antet, 2001, EMMANUEL RATIER  -  RĂRBOINICII LUI ISRAEL, Samizdat, 1999, BENJAMIN H. FREEDMAN  -  ÎNTÂMPLĂRILE SUNT ÎNTÂMPLĂRI ŞI FAPTELE SUNT FAPTE, Romanian Historical Studies, 1996, TRAIAN ROMANESCU(din SUA)  -  MAREA CONSPIRAŢIE EVREIASCĂ, 1997 etc. etc. Nu vor fi fiind toţimântenii mincinoşi, şi nici noi toţi nebuni  -  şi doar iudeii sionişti treji şi breji...Până şi unii evrei recunosc complotul mondial sionist-anticreştin(dacă n-ar fi decât d-l B. H. FREEDMAN ...). Dar ideea de complot mondial “respiră” în fiecare rând dinrţile masonice, de tipul : NATHAN GARDELS  -  SCHIMBAREA ORDINII GLOBALE, Antet, sau ALVIN şi HEIDI TOFFLER  -  PUTEREA ÎN MIŞCARE, ŞOCUL VIITORULUI, AL 3-LEA VAL etc. etc.

[18] - Bineînţeles, există nenumăraţi diversionişti de meserie care neagă, vehement sau subtil, conspiraţia iudaică internaţională  -  de ex., cf. DANIEL PIPES, în PARANOIA CONSPIRAŢIEI, p.217:”Dreapta şi Stânga  sunt de acord asupra categoriilor de conspiratori şi se contrazic numai asupra adevăratului vinovat. (...) Dreapta tindeconsidere imperialismul ca pe un instrument al evreilor, iar Stânga vede invers, aşa cum ilustrează cazul Israelului.” 

[19] *- Sau a PROTOCOALELOR  DE LA  TORONTO, a căror dezvăluire l-a costat viaţa pe ziaristul canadian SERGE MONASTE(asasinat ritualic-talmudic).

[20] *- Cf. FAUST BRĂDESCU, op. cit., pp. 159-161:”EVREIMEA(...) se adaptează numai cerinţelor locale sau ale momentului, rămânând, în străfundul ei, aceeaşi OASTE A SIONULUI ce-şi urmăreşte ţinta finală, care-i este raţiune de viaţă. Că această ţintă finală poate aduce sărăcirea, disperarea sau moartea altor naţiuni, în concepţia talmudică ce-i stă la bază, nu are nici o importanţă. NUMAI ISRAEL CONTEAZĂ!(...) Ei  ştiu mai bine ca oricine că victoria sentimentelor naţionale, de educare a individului în ideea de respect şi serviciu pt. naţiune , plus stabilirea unei mentalităţi naţionaliste, vor evidenţia activităţile ANTINAŢIONALE ale comunităţilor iudaice, aspiraţiile EXTRANAŢIONALE ale minorităţii iudaice şi interesele DESTABILIZATOARE ale ocultelor iudaice(s.F.B.)”.

[21] *-Din acest punct de vedere, lucrările doctorului  evreu SIGMUND FREUD (“părintele” psihanalizei) reprezintă manuale ale diversionistului iudeu extrem de preţioase, căci îi învaţă pe creştini, pe de-o parte, că n-au suflet, ci cele mai josnice porniri instinctuale  -  iar pe iudeu îl învaţă cum să manipuleze pe creştinul infectat cu prejudecata instinctelor,înlocuitoare de suflet...Foarte ingenios  -  şi catastrofal, pt. civilizaţia creştină contemporană!

[22] *- O analiză a fenomenului în cauză(atotputernicia CAHALULUI, în orice comunitate creştină infiltrată de evrei) o face şi dr. NICOLAE PAULESCU, în cunoscuta sa lucrare SPITALUL, CORANUL, TALMUDUL, CAHALUL, FRANCMASONERIA, Buc., 1913(  reeditată la Antet, 2001).

 

[24] *-A se vedea THEODOR HERTZL, STATUL EVREU, Antet, 2000.

 

[25] *- RADU THEODORU  , NAZISMUL  SIONIST, Ed. Alma Tip,1997.

[26] *- A se vedea discursul lui NAE IONESCU, din prefaţa la teatrul lui IOSEF HECHTER-MIHAIL SEBASTIAN, discurs apărut în volumul : NAE IONESCU  -  CHESTIUNEA EVREIASCĂ, Antet, 2000.